Cari Blog Ini

Sabtu, 21 Agustus 2010

Belajar Bahasa Bali

ten wenten napi = gak ada apa2
napi teraosan niki

sing ade tawang
dados tiang sareng ngorta

dije ne jani

konden = belum
sirep = tidur

Thank you. Matur suksma.
What’s your name? Sira pesengen ragane?
Where are you going? Lunga kija?
Where have you been? Kija busan?
How are you? Kenken kabare?
How are things? Napa orti?
I’m / everythings fine. Becik becik kemanten.
I. Tiang.
I am sick. Tiang gele.
What is that? Napi punika?
Bad. Corah.
Big. Ageng
Child. Putra (boy), putri (girl).
To come. Rauh, dateng
Delicious. Jaen
To eat. Ngajeng
Family. Panyanman, pasa metonan
Food. Ajeng-ajengan, tetedan
Friend. Switra
To go. Lunga
Good. Becik
House. Jeroan.
Husband. Rabi.
No. Tan, nente.
Rice. Pantu, beras, ajengan
To sleep. Sirep sare.
Small. Alit.
Wife. Isteri.Timpal
Yes. Inggih, patut.

Here are numbers in Basa Bali from 1 to 10.
1 - Siki, diri
2 - Kalih
3 - Tiga
4 - Pat
5 - Lima
6 - Nem, enem
7 - Pitu
8 - Kutus
9 - Sia
10 - Dasa


Bapa bisa basa Bali? Do you know the Balinese language?
Sira wasten jerone? What’s your name?
Adan titiange madan Nick-inggih. Sira wasten bapane? My name is Nick, indeed. What is your name?
Tiang Barrie. I (am) Barrie.
Nick uli negara dija? Nick is from which country?
Tiang uli negara England, inggih. I (am)from England, indeed.
Mara teka uli dija? (You) just came from where?
Tiang mara teka uli Ubud. I just came from Ubud.
Bapa suba makurenan? Are you already married?
Inggih. Tiang suba nganten. Yes. I am already married.
Kurenan bapane dija jani? Where is your wife now?
Ia jani di Ubud, di losman. She is now in Ubud, in the guestthouse.
Akuda bapa ngelah pianak? How many children do you have?
Dadua-abesik luh, abesik muani. Two-one female and one male.
Bapa/Meme lakar lunga kija? Where do you want to go?
Tiang lakar ka airport. I want to go to airport.
Ada ajengan Bali ane tulen? Do you have native Balinese dishes?
Wemten-inggih! We have, indeed!
Ajengan napi sane wenten? Which dishes are they?
Wenten be guling miwah bebek betutu. There is roast pork and steamed duck.
Barrie sering sering ring Bali? Barrie are you oftten in Bali?
Titiang suba ping telu di Bali. This is my third time in Bali.
Nuju dina Pekenan di Ubud. Today its market day in Ubud.
Wenten manas? Do you have pineapple?
Aksama tiang-tusing wenten. Jero kayun biu? Kayun markisa? Pardon me-there are none. Do you want bananas, passion fruit?


Apa (kasar) napi (alus) what (English)
Nyen - sira - who
Engken - encen - what / which / which one
Ane encen - sane encen - which one
Kuda - adi kuda - how much / how many
Dija - ring dija - where
Kija - lunga kija - where to
Uli dija - saking napi - where from
Nguda - ngudiang - why
Apakrama - punapi awinan - why
Kenken - sapunapi - how
Pidan - ring pidan - when (past)
Bulin pidan - malih pidan - when (future)
Nyen adane - Sira wastane - what’s (your, his, her) name.
Apa orta - napi gatrane - what’s new
Kuda - aji kuda - how much
Apa ento - napi punika - what’s that
Pukul kuda jani - pukul kuda mangkin - what time
Lakar nguda - pacang ngudiang merikat - Why do you want to go there also.

3 komentar:

  1. Apa kata-kata di atas ditulis sesuai aturan ejaan, atau menurut "bunyi" /phonetics(pronunciation)??

    Dalam Bhs Jawa minimal ada 3 tingkat: Ngoko (kasar)-Krama(menengah)-Krama Inggil (halus). apa bisa dipilah sesuai "tingkatannya" ?? Terima kasih!

    BalasHapus